สินเชื่อหมุนเวียน UPcash SCB เปิดให้ยืมเลือกวงเงินได้เลย ผ่อนสบาย

460

พบกันอีกเเล้วสำหนัหนึ่งสินเชื่อดีๆจากทางธนาคาร SCB กับสินเชื่อที่มีชื่อว่าสินเชื่อหมุนเวียน UPcash  โดยทางธนาคารได้ออกวงเงินสำรองมาให้สำหรับกลุ่มลูกค้าของSCB เท่านั้นสำหรับท่านที่สนใจสามารถชมรายละเอียดได้เลย

สินเชื่อหมุนเวียน UPcashหมายถึง วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนที่ให้ท่านมีเงินส ารองไว้ใช้จ่ายตามความต้องการ ในรูปแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์บน
แอป SCB EASY ซึ่งจะผูกข้อมูลกับบัญชีเงินฝาก และ/หรือ บัตรเดบิต โดยท่านสามารถเบิกใช้วงเงินได้ดังนี้
1) สามารถเบิกถอนเงินสดจากเครื่อง ATM ได้ กรณีใช้บัตรเดบิตที่ผูกกับวงเงินสินเชื่อ UPcash หรือผ่านบริการ กดเงินไม่ใช้บัตร ที่แอป SCB
EASY โดยสามารถเบิกใช้วงเงินสินเชื่อได้เฉพาะตู้ ATM/CDM/VTM ธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น
2) โอนวงเงินสินเชื่อเข้าบัญชีเงินฝากผ่านบริการ โอนเงินเข้าบัญชี ที่แอป SCB EASY
วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน UPcash หมายถึง จ านวนเงินสูงสุดที่ท่านสามารถเบิกใช้ได้ โดยวงเงินนี้จะลดลงเมื่อมีการเบิกใช้ และจะเพิ่มขึ้น
เช่นเดิมเมื่อท่านช าระยอดเงินที่ได้เบิกใช้ รวมกับดอกเบี้ยคืนให้แก่ธนาคาร

รูปแบบบัตร UPcash บน แอป SCB EASY

สินเชื่อหมุนเวียน UPcash บน แอป SCB EASY

วิธีการเบิกใช้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน UPcash
ท่านสามารถเบิกใช้วงเงินได้โดยวิธีการดังนี้
1. โอนเงินจากวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน UPcash เข้าบัญชีเงินฝาก ผ่าน แอป SCB EASY
1.1. กรณีช าระคืนแบบขั้นต ่าหรือเต็มจ านวน ยอดเริ่มต้นที่ 100 –200,000 บาทต่อวัน
1.2. กรณีช าระคืนแบบแบ่งช าระรายเดือน ยอดเริ่มต้น 1,000 -200,000 บาทต่อวัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.2.1.1,000 –1,499 บาท เลือกผ่อนได้สูงสุด 4 เดือน
1.2.2.1,500 –2,999 บาท เลือกผ่อนได้สูงสุด 6 เดือน
1.2.3.3,000 –5,999 บาท เลือกผ่อนได้สูงสุด 12 เดือน
1.2.4.6,000 –8,999 บาท เลือกผ่อนได้สูงสุด 24 เดือน
1.2.5.9,000 บาท ขึ้นไป เลือกผ่อนได้สูงสุด 36เดือน

2. กดเงินไม่ใช้บัตร
▪ สามารถใช้บริการกดเงินไม่ใช่บัตรจากทุกบัญชี(เงินฝาก ,สินเชื่อ และบัตรเครดิต) รวมสูงสุด 150,000 บาทต่อวัน
▪ สามารถใช้บริการกดเงินไม่ใช่บัตรจากบัญชีสินเชื่อหมุนเวียนได้สูงสุด 50,000 บาทต่อวัน
▪ รหัสกดเงินที่ได้รับจะถูกยกเลิกภายใน 15 นาที หรือเมื่อถูกใช้งานแล้ว
กดเงนิไม่ใช้บัตรผ่านบัญชีสินเชื่อหมุนเวียน UPcash
• การเบิกใช้วงเงินสินเชื่อเริ่มต้นที่ 2,000 –50,000 บาทต่อวัน

 

Facebook Comments Box
ใกล้เคียง