สินเชื่อออมสินช่วยเหลือธุรกิจ อนุมัติง่ายไม่ต้องใช้คนค้ำ 20,000 บาท ผ่อนสบายมาก

133

สวัสดีครับเรียกได้ว่าพบกันอีกเเล้วสำหรับสินเชื่อออมสินเพราะว่าตอนนี่้ได้มีการนอกนะโยบายช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนทางธุรกิจ เพราะว่าตอนนี้อย่างที่ทราบกันดีเกี่ยวกับสถานะการที่เกิดขึ้นทำให้หลายกลุ่มที่ประกอบธุรกิจได้รับผลกระทบ ทางด้านของธนาคารออมสินเลยทำการปล่อยสินเชื่อช่วยเหลือสำหรับคนที่เดือดร้อน หรือตั้งใจนะนำเงินไปลงทุนกับธุรกิจที่ทำอยู่นั้นเอง โดยเงื่อนไขเเละรายละเอียดการสมัครทั้งหมดจะเป็ฯอย่างไรเราลองไปติดตามชมพร้อมกันเลยครับ

 

คุณสมบัติผู้กู้ :

1.1 ผู้เริ่มประกอบการที่ผ่านการฝึกอบรมในการประกอบอาชีพ จนสามารถเป็นผู้ประกอบอาชีพนั้น ๆ ได้ หรือมีประสบการณ์พื้นฐานในอาชีพที่จะประกอบการได้ เช่น ช่างปูน ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น หรือ

1.2 ผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ และผลิตสินค้าอุปโภค บริโภคเพื่อจำหน่าย

1.3 เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับ ระยะเวลาชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี

1.4 เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่หรือสถานประกอบการที่แน่นอน สามารถติดต่อได้

1.5 ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

เอกสารประกอบการกู้ยืม :

เอกสารส่วนบุคคล

สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้/คู่สมรส
สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้/คู่สมรส
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลของผู้กู้/คู่สมรส (ถ้ามี)
สำเนาใบสำคัญการสมรส/ใบสำคัญการหย่า/ใบมรณบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)

 


เอกสารกลุ่มผู้เริ่มประกอบการ

ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตร ที่ผ่านการฝึกอบรมจากธนาคารออมสิน หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน กรณีไม่ผ่านการอบรม ใช้เอกสารที่แสดงหรือรับรองประสบการณ์ในการประกอบอาชีพนั้น ๆ เช่น ใบรับรอง ใบจบการศึกษา ภาพถ่ายการทำงานอาชีพนั้น ๆ เป็นต้น
ประมาณการรายรับ – รายจ่าย
เอกสารกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย

บัญชีรายรับ – รายจ่าย ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน และ
บิลซื้อ – ขาย ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน (ถ้ามี) และ
เอกสารอื่น ๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

วัตถุประสงค์การกู้ :

เพื่อเป็นเงินทุน หรือเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ
จำนวนเงินให้กู้ :

ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินรายละ 100,000 บาท แยกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

ผู้กู้ตามคุณสมบัติข้อ 1.1 กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท
ผู้กู้ตามคุณสมบัติข้อ 1.2 กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
ทั้งนี้ เมื่อรวมจำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทกับจำนวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ ณ วันที่ทำนิติกรรมสัญญา ต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย

 

หลักประกันเงินกู้ :

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ตามที่ธนาคารกำหนด สามารถค้ำประกันได้เต็มวงเงิน ไม่เกิน 100,000 บาท

โดยธนาคารเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมของภาระค้ำประกัน

 

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ :

วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 ปี (60 งวด)
วงเงินกู้ตั้งแต่ 50,001 – 100,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 8 ปี (96 งวด)

วิธีการคำนวณการชำระคืนเงินกู้ :

ชำระคืนเงินกู้เป็นงวดรายเดือน ดังนี้

เดือนที่ 1 – 3 ปลอดชำระเงินต้น ชำระดอกเบี้ยทุกเดือน
เดือนที่ 4 เป็นต้นไป ชำระเงินต้นและดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย :

ร้อยละ 18 ต่อปี (Effective Rate)
ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อ :

วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท 250 บาทต่อสัญญา
วงเงินกู้ตั้งแต่ 50,001 – 100,000 บาท 500 บาทต่อสัญญา
วงเงินกู้ตั้งแต่ 100,001 – 200,000 บาท 1,000 บาทต่อสัญญา
ทั้งนี้ ยกเว้นลูกค้าที่ทำหรือมีประกันอุบัติเหตุผ่านบัตรเดบิตของธนาคาร ได้รับการยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม

 

Facebook Comments Box
ใกล้เคียง